Алгоритъм за прилагане на механизма за…

Запознаване на педагогическите специалисти и останалите служители с Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование по ред, определен от…

Програма за превенция на ранното напускане на…

       Основна цел на училищното образование е интелектуално , емоционално, социално, духовно-нравствено, физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите,…

Мерки за повишаване качеството на образованието…

       В настоящия документ разглеждаме качеството на образование като степента на съответствие на предоставяните от 2. СУ образователни услуги с нормативните изисквания и с очакванията на гражданите и потребителите на…

Процедура за оценка на въздействието върху защита…

Всички дейности и проекти, осъществявани от 2. СУ "Акад. Емилиян Станев", които предвиждат обработка на лични данни, са предмет на предварителна оценка на риска. Когато тази оценка покаже, че съществува вероятност…

Политика за защина на личните данни на 2. СУ…

2. СУ "Акад. Емилиян Станев" като администратор на лични данни, обработва само законно събрани лични данни, необходими зо конкретни, точно определени и законни цели - обучение, възпитание и социализация на ученика,…

Вътрешни правила за защита на личните данни във 2…

Настоящите правила определят реда, по който 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" събира, записва, организира, структурира, съхранява, адаптира или променя, извлича, консултира, използва, разкрива чрез предаване,…

Стратегия за развитие на 2. СУ "Акад.…

       Стратегията за развитие на училището за периода 2021 - 2025 г. е изработена в съответствие с изискванията на чл. 28, ал.1, т. 1 от ЗАКОНА за предучилищното и училищно образование и е гласувана на заседание на ПС…

План - програма за действие за безопасност на…

       Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на…

Вътрешни правила за обработване, съхранение и…

       С настоящите Вътрешни правила се определя редът за обработване, съхранение и защита на лични данни, които се създават чрез използването на системата за видеонаблюдение в сградата на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“.

Правила за водене на лично образователно дело (…

       ЛОД е предназначено за вписване на резултатите от обучението и дейностите за подкрепа за личностно развитие на всяко дете/ученик.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на…

       Настоящият правилник определя основните изисквания за безопасни условия, които трябва да се осигуряват и спазват във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ - гр. София. Той определя правата и задълженията за осигуряване и…

План за осигуряване на пожарна безопасност при…

       В настоящия план са включени мероприятия за пожарната безопасност /ПБ/ при извършване на основни и текущи ремонти, реконструкции и преоборудване в обекта.