Издаване на диплома за средно образование

Издаване на диплома за средно образование.

Издаване на служебна бележка за подадено…

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на служебна бележка за допускане до…

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас…

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи.

Издаване на служебна бележка за резултатите от…

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.

Издаване на заповед за признаване или отказ на…

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас от I до VI в училище на чужда държава.

Издаване на европейско приложение към дипломата…

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.

Описание на администритавините услуги, които се…

Описание на администритавините услуги, които се предоставят от училището.

Декларация за предоставяне за ползване на лични…

Декларация за предоставяне за ползване на лични данни.

Процедура за извиняване на отсъствията на…

Процедура за извиняване на отсъствията на учениците.

Процедура за получаване на детски надбавки за…

Процедура за получаване на детски надбавки за дирекция „Социално подпомагане“ .