„Подкрепа за приобщаващо образование“

2. СУ "Академик Емилиян Станев" през учебната 2021/2022 г.  участва в Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,…

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

2. СУ "Академик Емилиян Станев" през учебната 2021/2022 г.  участва в Проект : BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за…

Проект " Образование за утрешния ден"

                                       2. СУ "Академик Емилиян Станев" през учебната 2020/2021 г. продължава да участва в проекта BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „…

2017 „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики..“

image-20220526070922-1   Сдружение „Образование без раници“ цели да подпомага осъвременяването на образованието в България…

Аз и другите

Философска алея – проект на Марта Иванова Презентация История – проект на Кристиян Иванов, Никола Лалов, Мартин Василев Футбол и насилие – проект на Владимир Коларов, Антоан Георгиев, Борислав Велинов  

2011/2015 УСПЕХ

Име на проекта: „УСПЕХ“ Програма: ОП „РЧР“ – „Да направим училището привлекателно за младите хора“ Координатор и технически сътрудник: Илияна Илиева Ръководител: Елеонора Лилова Продължителност: 2011-2015 Проектна идея…

2012/2013 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците…

Благодарение на НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО  – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”- „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”, през учебната 2013/2014 година учениците  от ПИГ –  начален етап, бяха…

2014/2020 Твоят час

Име на проекта: „Твоят час“ Програма: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични…