Лидери в час - лидери в живота

Screenshot 2021-12-14 134357_2_1.jpg Настоящата Програма е разработена за иновативен проект „Лидери в час, лидери в живота“ за…

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Снимка НП "Заедно в изкуствата и в спорта" За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката…

НП „Отново заедно“

Снимка НП "Отново заедно" За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката дейности по НП „…

НП „Без свободен час“

Снимка НП „Без свободен час“ За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката проектни дейности…

НП „Иновации в действие“

Снимка НП „Иновации в действие“ За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката проектни…

НП "Оптимизиране на вътрешната структура на…

Снимка НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на…

НП „Заедно за всяко дете“

Снимка НП "Заедно за всяко дете" За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката дейности по…

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна…

Снимка НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от…

„Подкрепа за приобщаващо образование“

2. СУ "Академик Емилиян Станев" през учебната 2021/2022 г.  участва в Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,…

Равен достъп до училищно образование в условията…

2. СУ "Академик Емилиян Станев" през учебната 2021/2022 г.  участва в Проект : BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за…

Проект " Образование за утрешния ден"

                                       2. СУ "Академик Емилиян Станев" през учебната 2020/2021 г. продължава да участва в проекта BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „…

2017 „Преобръщане модела на преподаване в…

image-20220526070922-1   Сдружение „Образование без раници“ цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да…