Към сайт: Учим заедно

Проект „Равен достъп до училищно образование в…

2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ участва и получи финансиране по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за…

НП "Квалификация на педагогическите…

Програмата има за цел да насърчи професионалното развитие и квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти, като осигури подкрепа на техните професионални, социални и личностни нужди.…

Програма "Училища за пример"

Участието на СУ "Акад. Емилиян Станев" в програмата "Училища за пример" е още една важна инициатива, която насърчава професионалното развитие и модернизацията на образованието. С участието на 26 училища от цяла страна…

Програма "Учим заедно"

Програмата "Учим заедно" e ценна и образователна инициатива, която се фокусира върху развитието на социално-емоционални компетентности и уменията за саморегулирано учене на учениците. Този вид образователни инициативи…

НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и…

Представяме националната програма, в която нашето училище участва - "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" в Модул "Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и…

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

2. СУ "Акад. Емилиян Станев" е с гордост част от Националната програма "Заедно в изкуствата и спорта". Тази инициатива има за цел да насърчава и развива ключови компетентности у учениците, които са от съществено…

НП „България – образователни маршрути“

Националната програма "България - образователни маршрути" е инициатива, насочена към подпомагане и развитие на образователния процес в България. В рамките на тази програма, 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" участва в Модул…

Лидери в час - лидери в живота

Screenshot 2021-12-14 134357_2_1.jpg Настоящата Програма е разработена за иновативен проект „Лидери в час, лидери в живота“ за кариерно ориентиране на учениците и има за цел да осигури научно-…

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Снимка НП "Заедно в изкуствата и в спорта" За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката…

НП „Отново заедно“

Снимка НП "Отново заедно" За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката дейности по …

НП „Без свободен час“

Снимка НП „Без свободен час“ За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката проектни…

НП „Иновации в действие“

Снимка НП „Иновации в действие“ За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката проектни…