Към сайт: Учим заедно

НП "Оптимизиране на вътрешната структура на…

Снимка НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на…

НП „Заедно за всяко дете“

Снимка НП "Заедно за всяко дете" За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката дейности по…

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна…

Снимка НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от…

„Подкрепа за приобщаващо образование“

2. СУ "Академик Емилиян Станев" през учебната 2021/2022 г.  участва в Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен…

Равен достъп до училищно образование в условията…

2. СУ "Академик Емилиян Станев" през учебната 2021/2022 г.  участва в Проект : BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ финансиран от Оперативна програма „Наука и…

Проект " Образование за утрешния ден"

                                       2. СУ "Академик Емилиян Станев" през учебната 2020/2021 г. продължава да участва…

2017 „Преобръщане модела на преподаване в…

image-20220526070922-1   Сдружение „Образование без раници“ цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси.…

Аз и другите

Философска алея – проект на Марта Иванова Презентация История – проект на Кристиян Иванов, Никола Лалов, Мартин Василев Футбол и насилие – проект на Владимир Коларов, Антоан Георгиев, Борислав Велинов…

2011/2015 УСПЕХ

Име на проекта: „УСПЕХ“ Програма: ОП „РЧР“ – „Да направим училището привлекателно за младите хора“ Координатор и технически сътрудник: Илияна Илиева Ръководител: Елеонора Лилова Продължителност:…

2012/2013 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО…

Благодарение на НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО  – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”- „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”, през учебната 2013/2014 година учениците  от ПИГ –  начален…

2014/2020 Твоят час

Име на проекта: „Твоят час“ Програма: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи…