Вътрешни правила за получаване на стипендии на…

       Настоящите вътрешни правила уреждат реда, условията и финансовите параметри за отпускане на стипендии във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, в съответствие с действащата нормативна уредба, съгласно Постановление № 33…

Програма за дейността на екипа за подкрепа на…

       Осигуряване на подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на потенциала на всеки ученик от 2.СУ „ Акад. Емилиян Станев“, за постигане на личностна, професионална и гражданска реализация в…

План - програма за работа на училищен…

       В България в официална употреба е дефиницията на понятието „насилие“, дадена в параграф 1, т. 1-5 от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. Две от определенията имат…

Училищна програма по гражданско, здравно,…

        Във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование се реализира в процеса на придобиване на всички видове училищна подготовка.

Правила за събиране, съхранение и ползване на…

       Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование разпорежда Министерството на образованието и науката (МОН) да организира воденето на НЕИСПУО и да…

План за квалификационната дейност на 2. СУ "…

       Настоящият план се изготвя на основание чл.44, ал. 5 от Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със…

Правилник за дейността на 2. СУ "Акад.…

       Правилникът урежда отношенията между всички членове на училищния екип, училищното настоятелство, обществените съвети, родителите и външни лица на територията на училището, техните права и задължения, основаващи…

План за осигуряване на нормален учебен процес…

       Със заповед да се регламентира пожарната безопасност и мерките през есенно-зимния сезон на 2022/2023 година. Ползването на ел.отоплителни уреди и пускането на централното отопление да става само със заповед на…

План за евакуация на работещите и на…

       Да се определи последователността на действията при извършване на евакуация на хората от сградата и обучат отговорници по пожарна безопасност за бързи действия.

Годишна училищна програма за целодневна…

       Училищната програма за целодневна организация на учебния ден е разработена съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, Държавния…

Етичен кодекс на училищната общност във 2. СУ…

       Етичният кодекс е писмен документ, който съдържа: общи положения; етични ценности; взаимоотношения между ръководството, педагогическите и непедагогическите специалисти, администрацията, помощно-обслужващия…

Програма за занимания по интереси за учебната…

       Училищната програма за занимания по интереси е разработена съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба за приобщаващото образование, Наредба за финансирането на институциите в системата на…