Публикувано на 26.09.2023

       Стратегията за развитие на училището за периода 2021 - 2025 г. е изработена в съответствие с изискванията на чл. 28, ал.1, т. 1 от ЗАКОНА за предучилищното и училищно образование и е гласувана на заседание на ПС с Протокол № 15/10.09.2021 и утвърдена със заповед № РД 09-14 от 15.09.20221 г. на директора на училището.