Публикувано на 15.03.2023

       Основна цел на училищното образование е интелектуално , емоционално, социално, духовно-нравствено, физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му. Преждевременното напускане на ученици от училище е значим социален, икономически и педагогически проблем. Причините за това са комплексни. Корените трябва да се търсят в семейната среда, в мотивацията на учениците за учебен труд, в липсата на стремеж за личностна реализация в училищната среда. Справянето с проблема за ранно отпадане от образователната система изисква добре координиран подход между всички заинтересовани страни и институции на национално, регионално, местно и училищно ниво. Подходът за разрешаване на проблема с преждевременното напускане на училище включва всички членове на училищната общност -директорите, педагогически и непедагогически екип, ученици, родители и семейства. Те се чувстват отговорни и имат активна роля за предотвратяване на отпадането от системата на образование. Във 2.СУ „Академик Емилиян Станев“ през изминалите три години няма отпаднали и преждевременно напуснали ученици.