Публикувано на 05.06.2024

2. СУ "Акад. Емилиян Станев" като администратор на лични данни, обработва само законно събрани лични данни, необходими зо конкретни, точно определени и законни цели - обучение, възпитание и социализация на ученика, нормативно установени в чл. 3 на ЗПУО и чл. 9 на Наредба №8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование, както и лични данни свързани с трудовите правоотношения на работещите в учебното заведение, както и такива данни свързани с гражданскоправни отношения.