2018/2019 "Еразъм+" Ключова дейност 1: "Лидери в Европа-иновации в час"

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2018
снимка от проект 2018/2019 "Еразъм+" Ключова дейност 1: "Лидери в Европа-иновации в час"

Проектна идея и дейности: Настоящият проект се явява неизменна част от стратегията на 2. СУ за изграждане на иновативно училище с нов модел на управление, в който учителите се развиват като постоянно квалифициращ се екип, използващ целенасочено и планирано нови методи, техники, ресурси за постигане на по-високи резултати на учениците. Осем преподаватели от 2. СУ ще участват в квалификационни курсове в европейски страни. Структурните курсове под формата на обучения и обмен на добри практики при успешни образователни политики ще гарантират успешното реализиране в следващите три години на целите на иновативното училище.  Добитият европейски опит ще бъде споделен с цялата педагогическа колегия по методични съвети и по този начин различни знания, умения и компетенции ще бъдат усвоени от максимален брой преподаватели. Темите, застъпени в проекта, са свързани със структурирани курсове за обмен на добри практики в образователни институции в Швеция и Финландия, където се провеждат иновативни и успешни образователни политики; позитивна педагогическа практика в Италия, която ще допринесе за успешна работа с проблемни емоции, когниции и поведения в училище, и курс в Ирландия, който ще даде конкретни практически умения за изработване на учебни видеа, използване на социалните медии и електронните платформи в учебния процес, като по този начин ще се обогати наборът от електронни образователни ресурси във 2. СУ.  

* * * * * * * * *

В периода 23.09.2018 г. - 29.09.2018 г. се проведоха първите мобилности по проект „Лидери в Европа-иновации в час“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2018-1-BG01-KA101-047280. Те бяха осъществени в гр. Стокхолм, Швеция.

Темата на обучението в Стокхолм беше „Structured Educational Visit & Training Seminars“. В мобилността участие взеха Радослава Бочева, мениджър материални и информационни ресурси, и Илияна Илиева, ръководител на направление ИКТ на 2. СУ. Обучението се състоя в наблюдение на шведската образователна система, като участниците имаха възможността да посетят три училища, където да наблюдаваха иновации в учебния процес по различни предмети. Те участваха в повече от четири семинара, насочени към проблемите в европейското образование, шведската образователна система и тенденциите в дигитализацията на училищата. Запознаха се със значителните успехи, които са постигнали скандинавските колеги по отношение на интегрирането на малцинствени групи, учениците в неравностойно положение и застрашените от отпадане. Участниците в мобилността почерпиха опит от образованието в Швеция в следните аспекти: 

1. Високо качество на преподаване и учене.

2. Достъпно училище за всички.

3. Приемане и разбиране на различията.

4. Добри отношения и толерантност.

5. Мрежа от подкрепящи механизми.

Файл Повече информация за обучението.pptx

* * * * * * * * *

В периода от 07.10.2018г. до 13.10.2018г. в изпълнение на проект „Лидери в Европа-иновации в час“ се проведе  мобилност в гр. Хелзинки, Финландия. В мобилността участие взеха г-жа Лилия Торньова, директор на 2. СУ, и г-жа Ваня Гунова, учител по английски език и биология на английски език.

Темата на обучението в Хелзинки беше „Структурирана образователна визита и практически семинар, Хелзинки, Финландия“. Те се запознаха с образователната система във Финландия, както и със специфичните аспекти на финландската история, култура и общество. Имаха възможността да наблюдават организацията, материално-техническата база и мениджмънта на три училища. Почерпиха опит от организацията на учебните занятия и специфичните аспекти на иновациите, прилагани в гъвкавото изпълнение на ДОС за страната. По време на всички училищни визити и проведени семинари те бяха впечатлени от спокойната, близка до домашна, атмосфера, която е създадена в училище, високо технологично подпомагане с електронни ресурси, комбиниране на традиционни с иновативни практики, гъвкавост при организацията на учебния процес и насоченост на всички дейности към потребностите на децата. 

Файл Повече информация за обучението.pptx

* * * * * * * * *

В периода от 01.10.2018г. до 13.10.2018г. в изпълнение на проект „Лидери в Европа-иновации в час“ се проведе  мобилност в гр. Дъблин, Ирландия. В мобилността участие взеха г-жа Росица Василева, организационен мениджър, и г-жа Марияна Цветанова, учител по английски език във 2.СУ.

Темата на обучението беше "Audiovisual and Social Media for the Classroom and Photo & Video Making". По време на обучението акцент се постави върху използването на "Flipped classroom" и "Facebook". Работиха със социалните медии You Tube, TED и Canva, където демонстрираха уменията си за работа със специфични техники, избор на дизайн за лога, картички, флайери и др. Обучиха се да работят с платформите Socrative, Triventy и Kubbu, които дават възможност за ситуиране на тестове със свободни отговори, проверка и контрол на знанията и уменията на учениците в реално време, Добиха умения за кодиране, защита и споделяне на информация с учениците в клас или социалните мрежи чрез сайта Tiny.com и рзгледаха всички възможности за работа в Google.apps, чрез което могат да се създават и споделят презентации, документи и таблици. В края на обучението участниците в мобилността бяха усвоили обработката на снимков материал чрез PIXLR, създадоха учебни филми чрез Powtoon и работиха с платформите на Kaizena и ExplainEverything, чрез които се получава бърза и ефективна обратна връзка при споделяне на учебни видеа и филми, проверка на знанията и уменията на учениците.

Office presentation icon Повече информация за обучението.ppt

* * * * * * * * *

В периода от 19.11.2018г. до 24.11.2018г. в изпълнение на проект „Лидери в Европа-иновации в час“ се проведе  мобилност в гр. Флоренция, Италия. В мобилността участие взеха г-жа Мария Калотова, учител в начален етап, и г-жа Людмила Власакова, учител по английски език и физика и астрономия във 2.СУ.

Темата на обучението беше "Щастливо училище: позитивното образование за благополучие и развиване на жизнени умения". По време на мобилността бяха разгледани темите "Позитивна психология" и "Ключови компетентности". Обсъди се прилагането на позитивната психология в образованието за ученици, учители и семейство. Всеки от групата имаше възможност да сподели своят метод на преподаване, свързан с ключовите компетентности, което допринесе за обогатяване на практическия подход в учебния процес. 

Обсъди се темата "Как да се справим с тормоза между учениците в училище", в която се постави акцент на мерките, които трябва да бъдат предприети за предотвратяване на случаите на агресия. В края на обучението участниците в мобилността се запознаха с техники за трениране на ума, разглеждайки темата "Mindfulness", включваща в себе си основно себепознанието и насочването на индивида към по-концентрирани действия в различни ситуации.

 

Програма:

Проект „Лидери в Европа-иновации в час“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2018-1-BG01-KA101-047280

Ръководител:

Лилия Торньова

Координатор:

Илияна Илиева

Партньори:

Ирландия, Италия, Финландия, Швеция