2017/2018 „ЕРАЗЪМ +“ КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1: „ПЪТУВАЩА ДИГИТАЛНА СТАЯ НА 21. ВЕК – НАУКИ, ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНОЛОГИИ-ВТОРА ФАЗА“

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2017
снимка от проект 2017/2018 „ЕРАЗЪМ +“ КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1: „ПЪТУВАЩА ДИГИТАЛНА СТАЯ НА 21. ВЕК – НАУКИ, ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНОЛОГИИ-ВТОРА ФАЗА“

 

Проектна идея и дейности: Настоящият проект се явява неизменна част от стратегията на 2. СУ за повишаване на квалификационна дейност на педагогическия персонал. Десет преподаватели от 2. СУ ще участват в квалификационни курсове в европейски страни, ще развият екипните си усилия за подобряване на качеството на предоставяно образование и ще повишат резултатите си по езици, литература, науки в паралелките по класове. Темите застъпени в поекта са свързани с ИКТ - нови технологии - дигитални компетенции, преподаване и изучаване на чужди езици, нови иновативни учебни планове /образователни методи /разработване на обучителни курсове.

* * * * * * * * *

В периода 16.07.2017 г. - 29.07.2017 г. се проведоха първите мобилности по проект „Пътуваща дигитална стая на 21. век – науки, литература и технологии – втора фаза“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2017-1-8G01-KA101-035816. Те бяха осъществени в гр. Кеймбридж и гр. Брайтън, Великобритания.

Темата на обучението в Кеймбридж беше „Образователните технологии днес“. В мобилността участие взеха д-р Елеонора Лилова, директор на 2. СУ и Илияна Илиева, ръководител на направление ИКТ. Обучението се състоя в усвояване на различни платформи за работа с учениците в класната стая. Участниците се запознаха с платформа, която е полезна при усвояване на правилно произношение на английски език и е достъпна във vocaroo.com. Тук има възможност да се запази записа, който да бъде споделен в общ чат. Беше създаден общ чат в todaysmeet.com, където в реално време има възможност за комуникация. Основното предназначение на чата е споделяне на ресурси. Работиха в платформата popplet.com, където се създават графики или комикси. Създадоха видео материал чрез платформата в screencast-o-matic.com. Направеното видео на предварително разработени уроци, може да се изпрати на учениците, за да се подготвят за час или да се използва в реално време при преподаване. Направиха тестове чрез Kahoot. По време на обучението се демонстрираха възможностите на plickers.com. Място за устно изпитване. Предварително се въвеждат имената на учениците и се разпечатват индивидуални карти. Задава се въпроса от учителя, ученика вдига картата си с отговор и чрез таблет или телефон се отчитат верните отговори.

Акцент в обучението беше работа в diigo.com и pbworks. Основни инструменти в diigo са digolet, чрез които бързо и лесно се маркират, коментират и споделят линкове, полезни в усвояването на учебния материал. Участниците усвоиха възможностите, които предлага платформата wiki.com. Основното и предназначение е комуникация с учениците, чрез споделяне на уроци и възлагане на домашни работи. Има обратна връзка. При активен акаунт в Google, чрез pbworks.com могат да се създават папки, да се редактира текст и се осъществява по-добра комуникация с учениците. Участниците усвоиха търсене, създаване и споделяне на презентации в slideshare.net. Работиха в платформата на Diigo. Място, където могат да се споделят ресурси, чрез въвеждане на ключова дума, която може да ориентира потребителя, когато търси конкретна информация. Създадоха собствени уроци в Symbaloo.com. Предназначението на сайта е лесно и интуитивно споделяне на предварително подготвени материали.

Повече информация за обучението.

* * * * * * * * *

Темата на обучението в гр. Брайтън беше „Преподаване на английски език чрез използване на технологии и смарт приложения“, който се състоя в ELC. В мобилността участие взеха г-жа Красимира Александров, учител по химия и опазване на околната среда и г-жа Людмила Власакова, учител по английски език, която преподава физика и астрономия на английски език във 2.СУ.

По време на обучението си участниците взеха активно участие в семинар на тема „Преподаване чрез базиране на доказателства“ /EBT – Evidence – Based Teahing/ с лектор Мартин Форд. Усвоиха уеб-бинар /webinar/ свързан с обучението и разбирането на  PLN – Персонална езикова мрежа, която сами създадоха, участвайки в различни социални мрежи и езикови приложения. Бяха запознати с различни сайтове, които могат да се прилагат в класната стая за упражняване на слушане и говорене в часовете по английски език. Работиха в сайтове за учене на думи и граматика. След прегледа им, всеки участник имаше възможността сам да оценява и избира подходящото приложение за неговата класна стая.

Извършиха дейности по езиково развитие и практически идеи за подготвяне на уроксшързан с четене и писане. Дискутираха различни жанрове, както за четене, така и за писане, изпозвайки облачните технологии. Създадоха видео чрез компютърни приложения, които учениите биха могли да ползват при обучението си. Усвоиха методи за кодиране и програмиране, които биха могли да се приложат както при малките учении, така и при по-големите.

Повече информация за обучението.

* * * * * * * * *

В периода от 31.07.2017г. до 11.08.2017г. в изпълнение на проект „Пътуваща дигитална стая на 21. век – науки, литература и технологии – втора фаза“, се проведе  мобилност в гр. Дъблин, Ирландия.

Темата на обучението в беше „Как да използваме таблети, образователни приложения и социалните медии в класната стая“, организиран от Europass Teacher Academy . В мобилността участие взеха г-жа Кремена Дукадинова, учител по физика и астрономия и г-жа Ваня Гунова, учител по английски език и биология на английски език във 2. СУ.

По време на обучението участниците се запознаха с практическото приложение на образователни приложения и онлайн базирани платформи като Pinterest, Evernote, Tes и Еdmodo за организиране на учебни материали, споделяне на ресурси и подготвяне на презентации за целите на обучението. Усвоени бяха и възможностите на Coggle за създаване на мисловни карти като подходящо средство за активно включване на учениците в обучителния процес и организиране на самостоятелната им подготовка. Създадени и проиграни бяха викторини чрез приложението Kahoot, което позволява по изключително забавен начин да бъде направен преговор или дори тестово изпитване в реален учебен час. По подобен начин бяха използвани и възможностите на Plickers, който дори не изисква наличие на мобилни устройства и интернет връзка от учениците. Участниците се научиха да обработват видеа, така че те да бъдат по-ефективно използвани за целите на преподаването, както и за организиране на самоподготовката на учениците. Затвърди се мнението на участниците, че смарт устройствата, мобилните приложения и въобще новите технологии имат своето място в обучението и определено ще са неизменна част от образователния процес на бъдещето. Не на последно място бяха създадени полезни контакти с колеги от Испания, Унгария и Естония, с които ще продължи обмяна на идеи и добри практики. Богатата културна програма, екипния дух и комуникацията на английски език в реална среда също допринесоха за повишаване на квалификацията на учителите, взели участие в мобилността.

Повече информация за обучението.

 

* * * * * * * * *

В периода от 31.07.2017г. до 11.08.2017г. в изпълнение на проект „Пътуваща дигитална стая на 21. век – науки, литература и технологии – втора фаза“, се проведе мобилност в гр. Флоренция, Италия.

Темата на обучението във Флоренция беше „ Креативност, иновации, мотивации и нови методи на преподаване” , организиран от Europass Teacher Academy . В мобилността участие взеха г-жа Катя Димитрова и г-жа Мариана Цветанова – учители по английски език във 2. СУ.

По време на обучението участниците се запознаха с различни съвремени подходи в класната стая – от извесните упражнения за четене Gapped texts, през използването на Flash cards до Flipped classroom както и използването на популярните на младите хора сайтове като Youtube, Facebook и Google за онагледяване, систематизиране  и споделяне на знания. Специален акцент беше поставен върху мотивирането на учениците, създаването на интерес и предпоставка за учене, в което на помощ идват съвременните методи на комуникация  и гъвкавото управление на класната стая чрез използване на сайтове, като Flubaroo или Kahoot. Разгледани бяха и  ключовите умения

Повече информация за обучението.

* * * * * * * * *

В периода от периода от 04.09.2017г. до 15.09.2017г. в изпълнение на проект „Пътуваща дигитална стая на 21. век – науки, литература и технологии – втора фаза“, се проведе  мобилност в гр. Барселона, Испания.

Темата на обучението в Барселона  беше “Аудиовизуални средства и социалните медии в класната стая”, организиран от Europass Teacher Academy . В мобилността участие взеха д-р Радослава Бочева – учител но география и икономика и  г-н Николай Данев – учител по история и цивилизация във 2. СУ.

В обучителния курс те се запознаха със различни методи за създаване и адаптиране на визуални ресурси в клас, възможности за създаване на мисловни карти в Coggle, техники за заснемане на учебни видеа и работа с Wi video. Специално внимание бе отделено на използването на  социалните медии PINTEREST, EDMODO с учебна цел, както и на използването на  Kahoot, Animotoq Word art, Tackk и Wordpress.

Това обучение е  възможност за откриване на нови ресурси за работа с учениците и за повишаване на мотивацията за учене.

Повече информация за обучението.

Програма:

Еразъм+, Ключова дейност 1

Ръководител:

д-р Елеонора Лилова

Координатор:

Ваня Гунова

Партньори:

Обучителни институции във Великобритания, Ирландия, Испания и Италия