2016/2018 „Еразъм +“ Ключова дейност 2: “Training Programme for Future School Leaders (TrainLead)”

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2016 to 2018
снимка от проект 2016/2018 „Еразъм +“ Ключова дейност 2: “Training Programme for Future School Leaders (TrainLead)”

Проектна идея и дейности: Целта на проекта е да се подготвят учители-лидери на бъдещето. Да се създаде рамка за изисквания за училищно лидерство, да се подготви 5-месечна обучителна многоезична програма и да се развие онлайн пространство за обучение. Ще бъдат обучени 10 ментори от шестте държави, 25 главни учители от шестте държави за тестване на лидерската програма, след което ще се разпространят резултатите.

От 27.11.2016 г. до 30.11.2016 г. в гр. София се проведе транснационална среща между партньорите в проекта, където се уточниха бъдещите дейности и срещи. Обсъдени бяха финансовото управление и отчитане. Домакин на срещата беше 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ като координатор в проекта.

* * * * * * * * * 

На 14.02.2017г. от 14:00ч. във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ се проведе среща на фокус група 1 по проект “Training Programme for Future School Leaders (TrainLead)”, №2016-1-BG01-KA201-023640 по програма “Еразъм+”.

Целта на срещата е обсъждането  на съвременните изисквания към подготовката на един успешен директор. На събитието присъстваха заместник-директори и учители от  2. СУ „Акад. Ем. Станев“, 26. СУ „Йордан Йовков“, 51. СУ „Елисавета Багряна“,  52. ОУ „Цанко Церковски“, 128. СУ „Алберт Айнщайн“, СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ и ДГ №37 „Вълшебство“. Участниците във фокус групата обсъдиха и дадоха своето становище по следните теми:

– Възможностите за кариерно развитие и заемане на ръководни училищни позиции/роли.

– Развиване на лидерски умения.

– Участие в програми за развиване на лидерски умения.

– Ролята на училищния директор/лидер в съвременните условия и основните управленски функции на училишния лидер в образователната организация.

– Предизвикателствата пред училищния лидер в настоящия момент, както и през следващите 5 години.

– Теми, които трябва да присъстват в една програма за лидерски умения на бъдещи училищни директори.

В края на срещата всеки от участниците попълни форма за обратна връзка, чрез която изрази мнението си за проведената среща.

* * * * * * * * *

На 25.04.2017г. се проведе фокус група 2 по проект “Training Programme for Future School Leaders (TrainLead)”, №2016-1-BG01-KA201-023640 по програма "Еразъм+". Водещ на фокус групата беше д-р Елеонора Лилова, директор на 2. СУ с модератор д-р Ваня Кастрева, началник на РУО, София-град.

На срещата се обсъдиха основните модули и подтемите към тях, заедно с очакваните резултати към обучаемите за бъдещата онлайн платформа за училищно лидерство.

На събитието присъстваха:

Ваня Станчева, старши експерт в РУО, София-град;

Ивета Германова, старши експерт в РУО, София-град;

Боянка Кънева, старши експерт в РУО, София-град;

Таня Михайлова, директор на НПГПТО „М.В. Ломоносов“;

Антони Стоянов, директор на СМГ;

Емилия Лазарова, директор на 2 АЕГ;

Антоан Тонев, директор на 17. СУ;

Весела Иванова, директор на 101. СУ;

Цветанка Тонева, директор на 120. ОУ;

Росен Димитров, директор на 126. ОУ;

Весела Палдъмова-Ковачева, директор на 134. СУ;

Татяна Михайлова, директор на 44. СУ;

Мария Сандева, заместник-директор на ОУ „Азбуки“.

* * * * * * * * *

На 19.10.2017г. в ПУ "Паисий Хилендарски" се проведе среща на фокус група 1 по проект “Training Programme for Future School Leaders (TrainLead)”, №2016-1-BG01-KA201-023640 по програма “Еразъм+”.

Можете да се запознаете с дейностите, проведени на срещата.

* * * * * * * * *

Втора международна партньорска среща по проект TrainLead, Атина, 2017

На 11. и 12. декември, 2017 г. бе реализирана втората международна партньорска среща по проект “Training Programme for Future School Leaders (TrainLead)”, №2016-1-BG01-KA201-023640, програма “Еразъм+”.

Работните сесии бяха проведени в Атина, Гърция, с участието на представители от всички партньорски организации – 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, координатор по проекта; Socrates Centre Bulgaria; Domino Association, Румъния; ATTIKO KEK,Гърция; AOF Ltd., Великобритания; BOLU MEM- BOLU DIRECTORATE OF NATIONAL EDUCATION, Турция и M&M Future Training.   

По време на срещата бяха договорени важни аспекти по въвеждане в действие на иновативната платформа за обучение на училищни лидери. Д-р Елеонора Лилова и Михаил Андреев представиха в детайли уеб платформата, чрез която ще се реализира учебния процес по проекта.

Международен външен оценител отчете отличното изпълнение на заложените цели в TrainLead.

В следващите месеци предстои пилотната реализация на обучителната платформа, която ще внесе иновативност и нови компетенции в подготовката на училищни лидери.

          

* * * * * * * * *

Трета международна партньорска среща по проект TrainLead, гр. Крайова, 2018

На 26.02.2018 г. в гр. Крайова, Румъния, започна петдневната партньорска среща по проект TrainLead, на която ще бъде представена иновативната платформа за обучение на училищни лидери. Предстои подготовка на менторите, които ще работят пряко с лидери и ще насърчават техния напредък в добиване на умения за ръководене на образователната сфера.

  

  

  

* * * * * * * * *

Educate to create

На 19.20.04.2018 г. д-р. Радослава Бочева /мениджър материални и информационни ресурси/ и г-жа Галина Велинова /мениджър управление на риска/ участваха в международна  конференция на тема „Educate to create: от дигитални ползватели към дигитални създатели“ в София Тех парк. Във форума участваха над 350 души – представители на национални и европейски институции, политици, педагози, студенти, иноватори, представители на бизнеса и неправителствения сектор и изследователи. Старт на събитието даде  зам. министър-председателя на България Томислав Дончев, министъра на образованието и науката на България Красимир Вълчев, и еврокомисаря по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наварачич. Европейският комисар за дигитална икономика и общество Мария Габриел, министърът на образованието на Полша Анна Залевска и председателят на комисията по образование на Европейския парламент Петра Камереверт  откриха втория ден от събитието.

Конференцията  постави фокус върху спешната необходимост от повишаване на основните и дигиталните умения и върху необходимостта от качествено образование за всички по природни науки, технологии, инженерни науки, математика, предприемачество. Дискусиите  бяха фокусирани върху подготовката на учителите, сътрудничеството с бизнеса и ролята на родителите и неформалното образование. Сред темите на конференцията бе и развитието на политиките на европейско равнище, включително прегледа на Рамката за ключовите компетентности от 2006 г., Европейския дигитален образователен план за действие и Пакета за модернизиране на образованието.

По време на конференцията мениджърския екип на 2.СУ установи, че ние  се движим  в правилната посока и проект „Лидери в час“ е една значителна стъпка напред.

   

   

   

* * * * * * * * * 

На 03.12.2018 г. в заседателна зала на РУО, София-град, се проведе заключителна среща с партньорите по проект “Training Programme for Future School Leaders (TrainLead)”, № 2016-1-BG01-KA201-023640, по програма Еразъм+. На срещата бяха обсъдени основните дейности и резултатите от извършената работа. Всяка страна направи кратък анализ на постигнатото и на приноса на проекта в изграждането на учители лидери. В края на срещата се взеха решения за полуляризиране на електронната платформа Train Lead за обучение на лидери.

      

      

      

 

Програма:

Еразъм+, Ключова дейност 2

Координатор:

Елеонора Лилова

Партньори:

Великобритания, Испания, Гърция, Румъния, Турция