Издаване на дубликат на документ за завършен клас…

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства и дипломи.

Заявление за издаване на европейско приложение…

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.

Издаване на заповед за признаване или отказ на…

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас от I до VI в училище на чужда държава.

Издаване на служебна бележка за резултатите от…

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.

Декларация за предоставяне за ползване на лични…

       Съгласието“ според новия Реграмент за защита на личните данни е една от алтернативните форми, които дават основание за обработката на личните данни на физическите лица. Няма изискване за…

Процедура за получаване на детски надбавки за…

Процедура за получаване на детски надбавки за дирекция „Социално подпомагане“.

Процедура за извиняване на отсъствията на…

I. Извиняване на отсъствията по медицински причини; II. Извиняване на отсъствията поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование - членуване в спортен клуб, участие в състезания, конкурси,…

Формуляр на уведомително писмо за отсъствия на…

Формуляр на уведомително писмо за отсъствия на ученик от спортен клуб.

Формуляр на уведомително писмо от родител до…

       Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини до 15 учебни дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител въз основа на мотивирана писмена молба от родителя,…

Формуляр на уведомително писмо от ученик,…

Формуляр на уведомително писмо от ученик, навършил 18 години, до класен ръководител за отсъствия по болест.

Формуляр на уведомително писмо до директора за…

       Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя,…

Образец на медицинска бележка

       Извинителната бележка остава основният документ за извиняване на отсъствията на учениците по болест. В нея се добавя само номера на амбулаторния лист и съдържа също  диагнозата на…