Публикувано на 27.11.2020

                   

                   2. СУ "Академик Емилиян Станев" през учебната 2020/2021 г. продължава да участва в проекта BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

                 Линк към проекта "Образование за утрешния ден"