Публикувано на 05.06.2024

Настоящата Програма е разработена за иновативен проект „Лидери в час, лидери в живота“ за кариерно ориентиране на учениците и има за цел да осигури научно-обоснована последователност, възрастова и образователна спецификация на подходите, съдържанието, методите, формите и инструментите за работа по кариерно ориентиране с учениците.

Реализирането на иновативния проект включва следните подходи:

 1. Анализ и проучване на потребностите в областта на кариерното ориентиране на ученици и млади хора.

 2. Личностноориентиран подход: Съобразен с възрастови и специфични особености на учениците и целят подпомагане на информирания самостоятелен избор и инициатива при вземане на образователни и кариерни решения.

 3. Проактивен подход: Обединява усилията на широк кръг заинтересовани лица, институции и организации и се залага на тяхното устойчиво участие и подкрепа.

 4. Взаимодействие личност - среда: Има за цел да подкрепи младите хора да вземат отговорни решения, съгласувани с различни значими социални фактори (семейството, заобикалящата среда и други).

Иновативният проект „Лидери в час, лидери в живота“ е изграден в съответствие със следните принципи:

 • Систематичност - последователно и цялостно се обхващат равнищата на кариерно израстване на младите хора.

 • Вариативност - съобразяване потребностите на учениците с вида подготовка и с автономната училищна институция .

 • Вътрешна съгласуваност и свързаност /съдържателна, методическа, организационна, времева, субектна/ - чрез систематизирани таблици и инструменти.

 • Надграждане и натрупване - чрез устойчивото приложение на дейностите по кариерно ориентиране като процес, съпътстващ учениците през всички етапи на средното образование; по отношение на училищната институция същото натрупване се реализира чрез годишен календар на инициативи по кариерно ориентиране.

 • Доброволност и изборност - водещ принцип в този тип услуги е принципът на доброволно участие и на възможност за избор на дейностите, в които се участва.

 • Адаптивност - Съдържа указания и инструменти за конкретно адаптиране на отделни практики и съдържания към специфични потребности и ситуации.

 • Мрежовидност - обхваща взаимодействието и сътрудничеството между различни специалисти.

 • Цялостност - изисква взаимното допълване на различните методи и форми на подкрепа - самостоятелна работа, групови задачи и обсъждания, индивидуално консултиране; разнообразие от извънкласни и извънучилищни дейности, които подпомагат прехода от училище към трудова реализация.

 • Компетентностна ориентация/ подход - съдържанието на програмата е насочено към изграждане на съвкупност от компетентности, опит, нагласи, кариерни умения, които отговарят на изискванията на съвременното общество.

 • Продуктовост - чрез този принцип се позволява младият човек да вижда в осезаема и остойностена форма резултатите от своите усилия и напредък. Основният инструмент за работа е Индивидуалното кариерно портфолио, чрез който учениците създават и съхраняват артефакти от своето развитие и събират необходимите материали и документи, които ще ги представят и легитимират на пазара на труда.

Основните форми и начини за реализация на иновативния проект включват:

 • час на класа;

 • извънкласни и училищни дейности (“HOTpoint”, STEMpoint, MOBILITY point центрове ; училищни форуми; създаване на учебно-тренировъчни фирми; ателиета и др.);

 • консултации и дейности по интереси в условия на целодневна организация на обучение;

 • работа по проекти и др.

Системата от форми за кариерно ориентиране, както и образователната среда, в която те се реализират, е отворена и се допълва и развива от училището и неговата общност, така че да отразява спецификата на профила, натрупания опит, традициите и възможностите в конкретния образователен и социален контекст.

Програмата е структурирана съобразно включените класове от различните етапи в иновативния проект „Лидери в час, лидери в живота“ , а именно:

- 3. и 4. клас

- 7. клас

- 8., 9, 11. и 12.клас

За всеки етап и степен са посочени теми и методи за работа с учениците, инструменти за работа по отделните теми, изпълнител/изпълнители на темата, място на провеждане и организационни форми за реализиране на конкретните теми.

Темите отчитат спецификата на различните етапи на образование, а също и различния характер на училищната подготовка. Спецификата на темите, подходите и организационните форми са съобразени с възрастовите особености на учениците. С нарастване на възрастта на учениците намалява относителният дял на темите, свързани с осъзнаване на възможностите за сметка на нарастване на темите, свързани с формиране на умения за вземане на решения и подготовка за преход към пазара на труда. За всеки клас са предложени препоръчителни теми, както и допълнителни теми, които могат да бъдат съобразени с конкретно заявени интереси и предпочитания от учениците. Ще бъдат реализирани като дейности за връзка с пазара на труда (посещения на работни места, срещи с професионалисти/родители, състезания по професии и др.) и заключителни събития. Разпределението на темите се отнася за една учебна година, като включва разнообразие от организационни форми за тяхното провеждане (обучение, групови дискусии, викторини, състезания, кръгли маси и др.), както и място на провеждане (час на класа, извънучебно време, извън училище и др.).