2018/2020 "Еразъм+" Ключова дейност 2: "Challenge – Engage, Investigate, Act"

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2018
снимка от проект 2018/2020 "Еразъм+" Ключова дейност 2: "Challenge – Engage, Investigate, Act"

Проектна идея и дейности: Проектът е насочен към интеграцията на учениците, които приемат различията  в културата, религията, социално-икономическия статус и уменията на връстниците си. Известно е, че образованието е основният ключ за интегриране на всички тези деца с лошо икономическо положение и липса на възможности за образование в нашето общество. Този проект е начин да се покаже на всички тези деца, че те са част от обществото и че могат да работят за промяната им и да предоставят бъдещи възможности за реализация. В проекта се дава приоритет на приобщаващото образование. Учениците, които ще участват по проекта, са от начален етап на образование.

Основната цел на проекта е подобряване на дигиталните компетентности на учениците, тяхната по-добра комуникативна компетентност на чужд език, да опознаят ценността на многоезичната и мултикултурна реалност на обществата. Проектът цели да разработи комуникативни умения (вербална и невербална комуникация) между учениците, да насърчи осведомеността им за културното многообразие в международно измерение, да насърчава демократични ценности като: уважение, толерантност и солидарност. Ще бъде осъществена съвместна работа между учители от различни училища. Ще бъдат включени родители и представители на институции в образователния процес.

* * * * * * * * * *

В периода от 05.11.2018 г. до 09.11.2018 г. успешно премина първата среща на екипа, работещ по проект „Challenge – Engage, Investigate, Act“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2018-1-ES01-KA229-050407_3 в гр. Насауд, Румъния. В нея взеха участие учениците Никол Йорданова от 5.б клас, Екатерина Ппавлова от 5.г клас и преподавателите Орхидея Делиева, зам.-директор УД, г-жа Маринела Вълчева, старши учител в начален етап. По време на мобилността участниците имаха възможността да присъстват на открити уроци, подготвени от румънските партньори. На проведените срещи всеки отбор представи платформа за обучение на учениците и комуникация с родителите. Нашият отбор представи работата си с Class Dojo, който ще бъде използван от всички партньори в бъдеще.

Накрая се уточниха бъдещите дейности по проекта, обсъдиха се индивидуалните задачи по държави, както и очакваните резултати и сроковете за изпълнение на поетите ангажименти.

     

     

     

 

* * * * * * * * * *

Във връзка с дейностите по проект "Challenge – Engage, Investigate, Act“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2018-1-ES01-KA229-050407_3 на 09.01.2019 г. учениците от 4. г клас, с класен ръководител г-жа Маринела Вълчева, се запознаха с празнуването на Коледа по света. Те разгледаха презентациите на партньорските училища и проявиха голям интерес относно традициите и обичаите, които са свързани с честването на Коледа в Румъния, Полша, Литва и Испания. След като почерпиха интересни факти от празника, те попълниха въпросници, с които демонстрираха видяното.

  

  

  

Програма:

Проект „Challenge – Engage, Investigate, Act“, програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2018-1-ES01-KA229-050407_3

Ръководител:

Лилия Торньова

Координатор:

Илияна Илиева

Партньори:

Испания, Литва, Полша, Румъния, Турция