2014/2020 Твоят час

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2017
снимка от проект 2014/2020  Твоят час

Име на проекта: „Твоят час“

Програма: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - Фаза 1"

Координатор и технически сътрудник: Илияна Илиева

Ръководител: Елеонора Лилова

Продължителност: 2014-2020

Цел: Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Сайт: http://tvoiatchas.mon.bg/

* * * * * * * * *

Полезни документи:

1.  Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "Твоят час", Приложение № 4. 

2. Индивидуална образователна карта, Приложение № 5. 
Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.

* * * * * * * * *

Сформирани групи за учебната 2017/2018 година:

Арт-ателие Дъга - 1, Дейност по интереси

Езиково пътешествие, Обучителни затруднения

Българският език - богат и изразителен, Обучителни затруднения

Exam success, Обучителни затруднения

CSI effect, Дейност по интереси

Чета и пиша, Обучителни затруднения

Творчество и красота, Дейност по интереси

Млад скаут-2, Дейност по интереси

Математика, здравей!, Обучителни затруднения

Sing to Learn English, Дейност по интереси

Smart, Дейност по интереси

Веселие, Дейност по интереси

Победители в математиката, Дейност по интереси

Математиката ще бъде лесна, Обучителни затруднения

Математиката ще бъде лесна_1, Обучителни затруднения

Математиката ще бъде лесна_2, Обучителни затруднения

Аз знам, Обучителни затруднения

IT пътешественици, Дейност по интереси

Млад програмист_1, Дейност по интереси

Да успеем заедно, Обучителни затруднения

Да успеем заедно_1, Обучителни затруднения

Spelling bee, Дейност по интереси

Химията - забавна и интересна, Обучителни затруднения

Тайните на природните науки, Дейност по интереси

Тайните на природните науки_1, Дейност по интереси

Театрален клуб "Сълза и смях", Дейност по интереси

Аз мога повече да смятам, Обучителни затруднения

Аз мога повече да пиша и разказвам, Обучителни затруднения

Аз знам българския език, Обучителни затруднения

Аз знам българския език_1, Обучителни затруднения

Млад писател_1, Дейност по интереси

Аз мога повече, Обучителни затруднения

Дигитални компетентности, Обучителни затруднения

Компютърен художник, Дейност по интереси

Мога да знам английски, Обучителни затруднения

Математиката - лесна и интересна, Дейност по интереси

Математиката може да е лесна, Обучителни затруднения

Чрез игри растем и се учим, Дейност по интереси

Математиката е забавна, Обучителни затруднения

Обучителни трудности в начален етап, Обучителни затруднения

To get ready for exams - 1, Дейност по интереси

To get ready for exams - 2, Дейност по интереси

Виртуален пътешественик, Дейност по интереси

Знайко, Дейност по интереси

Когато чета - разбирам, Обучителни затруднения

Когато чета - разбирам_1, Обучителни затруднения

Когато чета - разбирам_2, Обучителни затруднения

Когато чета - разбирам_3, Обучителни затруднения

Хип-хоп формация "eX-crew", Дейност по интереси

Млад скаут - 3, Дейност по интереси

Аз искам да знам, Обучителни затруднения

Чета и мисля, Дейност по интереси

Граматик, Обучителни затруднения

Млад програмист, Дейност по интереси

Млад писател, Обучителни затруднения

Математически маратон, Обучителни затруднения

Историята оживява -1, Дейност по интереси

Историята оживява - 2, Дейност по интереси

Историята оживява, Дейност по интереси

Историята оживява_3, Дейност по интереси

Сръчни ръце, Дейност по интереси

Да научим повече, Обучителни затруднения

Творческа работилница, Дейност по интереси

Компютърен хардуер, Дейност по интереси

Компютърен хардуер_1, Дейност по интереси

Уникати, Дейност по интереси

Уникати_1, Дейност по интереси

Млад екскурзовод - 1, Дейност по интереси

Млад екскурзовод-2, Дейност по интереси

Географията - врата към света, Обучителни затруднения

Заедно можем повече, Обучителни затруднения

Заедно можем повече - 1, Обучителни затруднения

Заедно можем повече_2, Обучителни затруднения

Млад скаут - 1, Дейност по интереси

Тайнствената биология, Обучителни затруднения

Четенето е лесно и интересно, Обучителни затруднения

Смятането е лесно и интересно, Обучителни затруднения

The Global Importance of English, Обучителни затруднения

The Global Importance of English_1, Обучителни затруднения

Математиката - знам и мога, Обучителни затруднения

Математиката - лесна и забавна, Обучителни затруднения

Програма:

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - Фаза 2"

Ръководител:

Елеонора Лилова

Координатор:

Илияна Илиева