2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 1: „Пътуваща дигитална стая на 21 век – науки, литература и технологии“

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2014 to 2016
снимка от проект 2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 1: „Пътуваща дигитална стая на 21 век – науки, литература и технологии“

Проектна идея и дейности: Четиринадесет преподаватели от 2 СОУ ще участват в квалификационни курсове в европейски страни, ще обменят опит с чуждестранни колеги и ще създаде предпоставки за препредаване на опит. Очаква се да се повиши качеството на образователните процеси в училището и повишаване на квалификационните умения на участниците.

Успешна европейска квалификация

В периода на 01.06.2014 г. до 31.05.2016 г. екипът на 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев“ реализира проект на тема: “Пътуваща дигитална класна стая на 21. век – науки, литература и технологии“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2014–1–BG01–KA101–000666.

Директорът г-жа Ел. Лилова, педагогическият съветник г-н Ст. Пандин, и дванадесет учители повишават своята квалификация в Ирландия, Великобритания и Чехия.

През учебната 2015/16 г. предстои представянето на лектории, семинари, открити уроци и практики на участниците.

За информация по предстоящите събития заповядайте във 2-ро СОУ!

В периода на 29.03.-11.04.2015 г. успешно премина първият двуседмичен квалификационен курс „Технологии в класната стая“ в Дъблин, Ирландия. В обучението бяха показани различни инструменти от платформата на Гугъл, които могат да бъдат използвани в учебните часове, създадоха се аудио и видео продукти, викторини, кръстословици, анимации и др. Участниците обмениха практики с чуждестранни колеги в областта на информационните технологии, а включването в дейностите по проекта им донесе положителен междукултурен опит и повиши професионалната им квалификация.

Успешно преминаха мобилностите и на останалите участници. С кратки презентации те представят ползата и ефективността от обучението си.

В периода 28.06.2015 г. – 11.07.2015 г. в гр. Портсмут, Великобритания се обучиха Н. Данев, учител по история и цивилизация и Р. Бочева, учител по география и икономика. CLIL_Danev i Bocheva

В периода 05.07.2015 г. – 18.07.2015 г. в гр. Екзетер, южна Англия  се обучиха Л. Власакова, учител по английски език и  Л. Гавраилова, учител по математика. CLIL_Gavrailova i Vlasakova

В периода 05.07.2015 г. – 18.07.2015 в гр. Скарбъроу, Великобритания  се обучи Д. Декова, учител по английски език. Language and methodology for teachers of English_Dekova

В периода 05.07.2015 г. – 18.07.2015 в гр. Оксфорд, Великобритания се обучи Д. Емилова, учител в начален етап. Creative Teaching in the Primary Classroom_Emilova

В периода 05.07.2015 г. – 18.07.2015 г.Скарбъроу, Великобритания се обучи М. Цветанова, учител по английски език. Effective use of technology in teaching_Cvetanova

В периода 06.07.2015 г. – 17.07.2015 г. в гр. Скарбъроу, Великобритания се обучиха Кр. Дукадинова, учител по физика и астрономия и В. Гунова, учител по английски език. CLIL_Dukadinova i Gunova

В периода 20.07.2015 г. – 31.07.2015 г. в гр. Лимерик, Ирландия се обучи Д. Кацарова, учител по английски език. Introduction to ICT_Kacarova

В периода 20.07.2015 г. – 31.07.2015 г. в гр. Екзетер, южна Англия се обучи К. Димитрова, учител по английски език. Practical Ideas for the Teaching of Literature in the Classroom_Dimitrova

В периода 25.01.2016 г. – 29.01.2016 г. в гр. Прага, Чехска република се обучи Ст. Пандин, педагогически съветник. Pandin

Програма:

Еразъм+, Ключова дейност 1

Ръководител:

Елеонора Лилова

Партньори:

Обучителни институции във Великобритания, Ирландия и Испания