Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2021

2. СУ "Академик Емилиян Станев" през учебната 2021/2022 г.  участва в Проект : BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

                 Линк към проекта "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“