Вътрешни правила и кризисен план за действия на 2.СУ в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 г.

Учим се днес, за да успеем утре
16.09.2020

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

Вътрешни правила и кризисен план за действия на 2. СУ „Академик Емилиян Станев“ в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 г.

 

Приложенията са неразривна част от основния документ:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 1

 

Съвременната ситуация в България и света, произтичаща от разпространението на COVID-19, налага известни промени в организацията на 2.СУ през учебната 2020/2021 г. Нашата основна задача е да направим училището максимално безрискова среда, като съзнаваме, че няма напълно безопасна среда в условията на епидемия. Това предполага наличието на набор от мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията.

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията

1. Носенето на маска или шлем е задължително:

в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;

в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап;

при отсъствие на лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици) от учениците, същите няма да бъдат допускани в сградата, поради мерките за сигурност и безопасност на останалите участници в учебния процес.

При учители, които преподават само в една паралелка, носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове.

2. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, където повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.

Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

В ИКТ/ИТ кабинетите, клавиатурите да се покрият със предпазно фолио за лесно дезинфекциране и своевременна подмяна ежеседмично.

3. Засилена лична хигиена и условия за това:

Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи.

Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните стаи, лабораториите и работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана.

Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.

Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.

Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.

4. Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“.

5. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията

Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.

Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.

Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.

Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.

6. Влизане и движение в училищната сграда

Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.

Влизането, излизането и движението във 2.СУ ще се извършва по схема, описана към Приложение 1 към настоящия документ.

7. Класни стаи и организация на учебния процес

Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.

Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по физическо възпитание и спорт - физкултурен салон. Лаборатории и работилници ще се използват във виртуална среда.

Отделяне на паралелките от начален етап на отделни етажи и крила (първи и втори етаж – централно крило и западно крило).

Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.

Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред чинове на учениците поне 1.5 метра.

Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката (когато броят на учениците в ЦУОД и ресурсите на училищата позволяват това).

Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.

8. Коридори и стълбища

Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция. (Приложение 1)

9. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения

Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията за начален етап, прогимназиален и гимназиален.

Дежурните учители осигуряват стриктен контрол за неструпване на учениците.

Свободен режим за ползване на тоалетните.

10. Входове

Отваряне на два входа (вход/изход), така че да не се допуска струпване.

Осигуряване на лице, отговорно за всеки вход. (Приложение 1)

11. Стол и бюфет

Хранене по график.

Обособени зони за хранене за отделните паралелки.

Правила да не се допускат опашки от близко стоящи ученици (когато са паралелки, които не си взаимодействат).

Недопускане на споделяне на храни и напитки.

Организация за хранене в класните стаи с индивидуални прибори.

Хранене в училищния двор, в шатри, беседки и др.

12. Училищен двор

Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.

Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки.

Провеждане на повече занятия навън.

Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване (например читалището на Овча купел, читалище „Витоша“ и зелените паркови площи).

Ограничаване на външни лица в дворовете и през почивните дни.

13. Комуникация. Учителска стая.

Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.

По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

Провеждането на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети да бъде в електронна среда, а ако е необходима нужда от пряка комуникация, да се осъществяват в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

14. Физкултурен салон

Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

15. Библиотека

Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.

16. Закуски по Държавен фонд „Земеделие“

Приемат се един път седмично.

17. Озониране и пречистване на въздуха

Използване на бактерицидни лампи от затворен тип за дезинфекция на въздух, които могат да работят без прекъсване в присъствието на хора при възможност. Препоръчва се използваните от системите пури да не продуцират озон (ozon-free).

Използване на устройства за пречистване на въздуха, които да унищожават вируси и бактерии, в т.ч. вируса на COVID-19.

18. Подпомагане на комуникацията между РЗИ София и 2. СУ

Предварително уточняване между 2. СУ и РЗИ София при съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции.

Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква 2. СУ да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19.

Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.

19. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси

Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители във 2.СУ.

Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем.

20. Подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:

Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици).

Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.

Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси:

a) Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за обучение.

б) Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци на учители, качени на сайта на 2.СУ.

в) Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение.

г) Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.

д) Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.

21. Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 във 2. СУ

Сред приоритетните задачи на 2.СУ при разработване на училищния си модел е да създаде необходимите условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за заболели, както и да комуникира стъпките с цел възпитаване на спокойно и уверено поведение в случай на COVID-19 в училището. Това включва както мерки за подготовка за евентуална среща с вируса в училището, така и спазването на конкретни правила при наличие на симптоми или в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик или на член на колектива във 2.СУ.

Подготвителните мерки изискват:

Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми – прилежаща стая към медицинския кабинет, намираща се на първия етаж, централна сграда (ако е необходимо, ще се използва друго помещение).

Създаване на организация във 2. СУ за осъществяване на медицински филтър от медицинско лице на училището за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние.

Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-бързо да се определят потенциалните заболели.

Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 във 2.СУ включват:

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение:

Ученикът се изолира незабавно в предназначената за такъв случай прилежаща стая към медицинския кабинет, намираща се на първия етаж, централна сграда, докато не се прибере у дома (ако е необходимо, ще се използва друго помещение).

На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.

Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).

На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.

След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик:

Родителите информират директора на 2. СУ, който трябва незабавно да се свърже със РЗИ София и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.

Мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.

Идентифицирането на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ София и се предписват на директора на 2. СУ.

Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ София в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

Класният ръководител в начален етап на основно образование.

Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.

Осигурява се психологическа подкрепа, като формата ѝ може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.

Избягва се физически контакт с други лица.

При възможност използва личен транспорт за придвижване.

Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.

Директорът на 2. СУ предоставя на РЗИ София списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.

Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.

След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

Лицето се допуска отново на работа във 2. СУ само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва с РЗИ София, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията във 2. СУ и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.

Директорът на 2. СУ предоставя на РЗИ София списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на 2. СУ.

В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.

Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ София в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:

Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.

След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.

Осигурява се психологическа подкрепа, като формата ѝ може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

22. Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

ОЕСР се осъществява от учителите във 2.СУ. Практически, когато учениците от отделна паралелка са поставени под карантина по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.

Ако по решение на РЗИ София няколко или всички паралелки в училището са поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в сградата на 2.СУ.

В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

При обявяване от компетентните органи в град София 2. СУ преминава към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от класа, като:

ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока;

учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна стая);

ученикът не подлежи на оценяване.

формата на обучение на такъв ученик не се променя.

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа. При невъзможност училището да осигури за ученика наблюдение на урока на съответната паралелка се допуска включването на ученика за наблюдение на урок на друга паралелка или на урок в дистанционна форма на обучение за същия випуск при наличието на организирано такова обучение, а когато и това не е възможно, училището може да организира предоставяне на материали на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата на медиатор.

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай.

Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа средно на ден) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.

Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние включват:

Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.

Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.

Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага следният приоритетен ред:

Използване на платформите Microsoft Teams за начален и прогимназиален етап и Google Classroom за гимназиален етап, както и Big Blue Button (BBB) за провеждане на по-големи форуми в извън учебно време.

Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения от учителите и учениците в съответния випуск.

Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката.

Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:

= Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки)

= Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика)

= Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете на синхронно ОЕСР)

= Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е и оценяване)

Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на организационен екип.

Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина.

След приемането на промените в ЗПУО ще е възможно целогодишно комбинация от присъствено обучение и обучение в електронна среда от разстояние, което може да е в до 20% от задължителните и избираемите учебни часове, ще се допуска само за отделни паралелки в иновативни училища, при които иновацията е свързана с организацията на обучението.

23. Възможности за обучение на учениците с установен по-висок риск от от COVID-19

Основната форма на обучение във 2. СУ е дневна, присъствена (съгласно ЗПУО). При деца с констатирани хронични заболявания (съгласно Приложение 3) ще се прилага онлайн обучение в електронна среда – синхронно в реално време от разстояние. Текущите изпитвания ще се осъществяват на място в съответния клас или в електронен формат.

Обучението в електронна среда се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.

Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки.

Задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват:

Организиране на информационна кампания за родителите с разясняване на конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов родител/настойник попада в рискова група.

Правилата за работа в условията на Ковид-19 на 119. СУ “Академик Михаил Арнаудов"’ влизат в сила незабавно, на основание чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

 

 

                                                                                                                                                                                    Лилия Торньова,

                                                                                                                                                                                    Директор 2.СУ

 

Настоящият документ е приет на педагогически съвет от 09.09.2020 г./Протокол №15                                                  

София, 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Още новини

снимка за новина - Тържествен педагогически съвет за откриване на учебната 2020/2021 година във 2.СУ „Академик Емилиян Станев

Тържествен педагогически съвет за откриване на учебната 2020/2021 година във 2.СУ „Академик Емилиян Станев

На 23.09.2020 година във 2.СУ „Академик Емилиян Станев“ се проведе тържествен педагогически съвет, който бе и първият  за новата учебна 2020/2021 година. В началото на педагогическия съвет г-жа Торньова , директор на 2.СУ пожела здраве и успех на...
снимка за новина - Отлично представяне на столичните инициативи за спорт

Отлично представяне на столичните инициативи за спорт

Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите към Столична община присъди Грамота на Боян Рашков, ученик от 6.г клас в нашето училище за отлично представяне в инициативите за спорт, превенции и здраве. Мероприятията са част от...

Събития

Предстоящи мероприятия и състезания на 2 СУ.

11
February

Уважаеми родители и ученици,

На 11.02.2017 г. по традиция в сградата на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев” ще се проведе вътрешноучилищния кръг на състезанието по английски език на сдружение Асоциация на Кеймбридж училищата в България, с начален...

Ски училището, което е предвидено за 7.01.2017 г. ще се проведе на следните дати:

На 11.01.2017 г. тръгват учениците от класовете с класни ръководители: г-жа Орхидея Делиева, г-жа Ана Георгиева, г-жа Елка Миткова, г-жа Катя Методиева, г-жа...

19
December

От 19.12.2016г. до 23.12.2016г. в централното фоайе на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев” се провежда традиционния за училището Коледен благотворителен базар. Всичко, което се предлага (картички, сладки, сурвачки и др.) е изработено с много старание и...